PROFI-DANĚ Nezařazené Vnitrostátní revers-charge, aneb ve stavebnictví bez DPH čili režim přenesení daňové povinnosti

Vnitrostátní revers-charge, aneb ve stavebnictví bez DPH čili režim přenesení daňové povinnosti

Základní rozhodovací schéma by mohlo být toto

a) poskytujete stavební práce v České republice a jste plátce DPH ?

   NE – můžete zůstat v klidu (pokud neobchodujete s odpadem, emisními povolenkami, nedodáváte zlato)

   ANO – podívejte se do číselníku Klasifikace produkce vydaného Českým statistickým úřadem (CZ-CPA) a na konkrétní kód CZ-CPA 41-43, v podobě platné k 1.1.2008 (viz níže, pozor v kódu 43 jsou i různé dodání zboží s montáží)

b) našli jste svou činnost v CZ-CPA 41-43 ?

    NE – stejný postup jako dosud

    ANO – pokračujte dále

c) je Váš zákazník plátce DPH ?

   NE – úplně stejný postup jako dosud (zákazníkem je patrně občan, nebo podnikatel neplátce DPH)

   ANO ¨- pokračujte dále

d) použije zákazník stavební práce v rámci své ekonomické činnosti ?

   NE – úplně stejný postup jako dosud (např. podnikatel pro svou soukromou potřebu, nebo neziskovka pro svou hlavní činnost, obec pro své osvobozené činnosti, obec pro výkon veřejné správy …)

   ANO – zde vyfakturujete svou činnost bez DPH, pouze v základu daně, uvedete sazbu a upozornění, že jste použili tento zvláštní režim

NEVÝHODY

 • budete muset věnovat větší pozornost dokladům, které vystavujete, ale i těm které dostáváte od svých subdodavatelů (mohou být špatně a Vy podstoupíte menší riziko pokud je necháte včas předělat)
 • přestože dodavatel uvedl na dokladu špatnou sazbu, není povinnost se jí řídit, Vaše odpovědnost

VÝHODY

 • zjednodušší se CASH-FLOW, ubyde totiž platba DPH státu, popřípadě čekání na vrácení nadměrného odpočtu
 • jste subdodavatel pro větší stavební firmu, které vyfakturujete svou subdodávku a oni Vám nezaplatí, dříve byste museli odvést DPH i když jste neobdrželi ani korunu, ale v tomto novém režimu se Vás povinnost odvést DPH z vystavených faktur už netýká
  • pokud vedete daňovou evidenci – tak se Vás z nezaplacené faktury daně netýkají vůbec
  • pokud vedete účetnictví – tak zůstává daň z příjmů z faktur vystavených, ale pomoci si můžete zákonnými opravnými položkami k nezaplaceným pohledávkám (po částech dáváte hodnotu faktury do nákladů a tím rušíte výnosový dopad již vystavených faktur)
 • nový režim dopadá i na zálohy ve stavebnictví, a to tak, že od 1.1.2012 se jich DPH netýká, není povinnost vystavit daňový doklad k platbě přijaté předem (k záloze)

Většina výhod je na straně státu, který zamýšlí zamezit zneužívání mrtvých firem k vystavování dokladů, vystavování fiktivních dokladů různými “podnikateli”. Prostě najednou zmizí daňové úniky týkající se DPH ve stavebnictví. Podvody zasáhnou už jen daň z příjmů, kde má FU více času na včasný zásah.

PROBLÉMY

 • odběratel použije stavební práce pro soukromou potřebu (přestože je plátcem DPH), nebo je použije z části a Vám o tom neřekne. Pro tento případ by bylo dobré ve smlouvě o dílo nebo samostatném dokumentu si nechat potvrdit, že Vaše výkony použije dále v rámci své ekonomické činnosti, v pozici osoby povinné k dani.
 • odběratel použije stavební práce pro své osvobozené ekonomické činnosti (nebo částečně, pak je to stále v režimu přenesení, ale odpočet se uplatní jen z části)
 • dodavatel Vám vystaví normální daňový doklad, přestože měl použít zvláštní režim, v tomto případě z něj nemůžete uplatnit nárok na odpočet
 • MF ČR uveřejnilo na svých stránkách pokyn k postupu dle §92e v němž uvedlo příklady činností, které nespadají do režimu přenesení daňové povinnosti
  • vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
  • zkušební vrty během důlní činnosti (09.90.1)
  • instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50)
  • údržba a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
  • instalace, opravy a údržba průmyslových klimatizačních a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
  • čištění komínů (81.22.13)
  • montáž volně stojícího nábytku (95.24.10)
  • pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž (77.32.10)
  • prefabrikované stavební dílce z betonu (23.61.12)
  • beton připravený k lití (23.63.10)
  • půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy (77.32.10)
  • instalace průmyslových strojů a zařízení (33.2), instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení),
  • instalace potrubních systémů v průmyslových závodech (33.20.11), instalace kancelářských a účetnických strojů (33.20.21)
  • sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov (39.00.1)
  • architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (71)
  • služby související s úpravou krajiny (81.30.10)
 •  bude docházet ke sporům v konkrétních případech, například: 
 • týká se to dodání zboží na stavbu?
 • půjčování stavebních strojů bez obsluhy nebo s obsluhou?
 • montáž vestavěných skříní ?
 • zemní práce na zahradě a při stavbě bazénu ?

Tento mechanismus je podobný režimu, který se používá při dodání zboží, služeb do EU a pořízení zboží, služby z EU. Také dostanete doklad bez spočítané DPH a odvedení je na Vás. Proto název “vnitrostátní revers-charge”.

Seznam dokladů, které se tohoto režimu týkají jste povinni poslat elektronicky v termínu pro podání přiznání k DPH. Lze to provést před datovou schránku, webové stránky MF ČR (tzv. EPO) nebo přímo z účetního programu. Pro tyto případy Vám nabízíme jak poradenství a zpracování účetnictví, tak i odeslání všech informací na FU na základě plné moci. (mob. 603 859 361)

Níže uvádím kopii údajů z CZ-CPA 41-43

F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

41 Budovy a jejich výstavba

41.0 Budovy a jejich výstavba

41.00 Budovy a jejich výstavba

41.00.1 Bytové budovy

41.00.10 Bytové budovy

41.00.2 Nebytové budovy

41.00.20 Nebytové budovy

41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

42 Inženýrské stavby a jejich výstavba

42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba

42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba

42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

42.11.20 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

42.12 Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

42.12.1 Železnice a podzemní dráhy

42.12.10 Železnice a podzemní dráhy

42.12.2 Výstavba železnic a podzemních drah

42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah

42.13 Mosty a tunely a jejich výstavba

42.13.1 Mosty a tunely

42.13.10 Mosty a tunely

42.13.2 Výstavba mostů a tunelů

42.13.20 Výstavba mostů a tunelů

42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba

42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

42.21.1 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny

42.21.11 Dálková potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.13 Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice

42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.21 Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

42.21.23 Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic

42.21.24 Vrtání studní a výstavba septiků

42.22 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba

42.22.1 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace

42.22.11 Dálkové elektrické a komunikační sítě

42.22.12 Místní elektrické a komunikační sítě

42.22.13 Elektrárny

42.22.2 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí

42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

42.22.23 Výstavba elektráren

42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba

42.91 Vodní díla a jejich výstavba

42.91.1 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

42.91.10 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

42.91.2 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

42.91.20 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba

42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.

42.99.11 Důlní a výrobní stavby

42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci

42.99.19 Další inženýrské stavby j. n.

42.99.2 Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.

42.99.21 Výstavba důlních a výrobních staveb

42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci

42.99.29 Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.

43 Specializované stavební práce

43.1 Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce

43.11 Demoliční práce

43.11.1 Demoliční práce

43.11.10 Demoliční práce

43.12 Příprava staveniště

43.12.1 Příprava staveniště

43.12.11 Příprava půdy a pozemku; asanační práce

43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy

43.13 Průzkumné vrtné práce

43.13.1 Průzkumné vrtné práce

43.13.10 Průzkumné vrtné práce

43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.21 Elektroinstalační práce

43.21.1 Elektroinstalační práce

43.21.10 Elektroinstalační práce

43.22 Instalatérské, topenářské a plynařské práce

43.22.1 Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace

43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace

43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace

43.22.2 Instalace rozvodů plynu

43.22.20 Instalace rozvodů plynu

43.29 Ostatní stavebně instalační práce

43.29.1 Ostatní stavebně instalační práce

43.29.11 Izolační práce

43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží

43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.

43.3 Kompletační a dokončovací práce

43.31 Omítkářské práce

43.31.1 Omítkářské práce

43.31.10 Omítkářské práce

43.32 Truhlářské práce

43.32.1 Truhlářské práce

43.32.10 Truhlářské práce

43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.33.1 Obkladačské práce

43.33.10 Obkladačské práce

43.33.2 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.33.21 Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí

43.33.29 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.

43.34 Malířské, natěračské a sklenářské práce

43.34.1 Malířské a natěračské práce

43.34.10 Malířské a natěračské práce

43.34.2 Sklenářské práce

43.34.20 Sklenářské práce

43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.39.1 Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.39.11 Ozdobné práce

43.39.19 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

43.9 Ostatní specializované stavební práce

43.91 Pokrývačské práce

43.91.1 Pokrývačské práce

43.91.11 Práce na střešních konstrukcích

43.91.19 Ostatní pokrývačské práce

43.99 Ostatní specializované stavební práce j. n.

43.99.1 Izolační práce proti vodě

43.99.10 Izolační práce proti vodě

43.99.2 Lešenářské práce

43.99.20 Lešenářské práce

43.99.3 Beranění pilot; základové práce

43.99.30 Beranění pilot; základové práce

43.99.4 Betonářské práce

43.99.40 Betonářské práce

43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.6 Zednické práce

43.99.60 Zednické práce

43.99.7 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.9 Ostatní specializované stavební práce j. n.

43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.

POZOR – vlastní číselník CZ-CPA a vysvětlivky k němu mívají ke každému kódu 3 odstavce v nichž statistický úřad uvádí příklady činností. První obsahuje popis “Zahrnuje”, druhý “Zahrnuje také”, třetí “Nezahrnuje”.

Related Post